Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3.pasākums “Inovāciju granti studentiem” Latvijas Universitātes projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.

Projekta nosaukums: “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”
Projekta līguma numurs: Nr.1.1.1.3/18/A/007
Projekta partneri: Accenture, A/S SEB banka, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitātes fonds, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA "Green Industry Innovation Center", SIA ADSUM, SIA Baltijas Datoru akadēmija, biedrība Windhakers.
Projekta īstenošanas termiņš: 2019. gada jūnijs līdz 2023. gada novembrim (54 mēneši)
Projekta finansējums, LU daļa: 3 332 001.00 EUR (ERAF 2 499 000.00 EUR; privātais līdzfinansējums 833 001.00 EUR)
Projekta vadītājs: Anta Klepecka, e –pasts: anta.klepecka@lu.lv
Projekta īss apraksts:

“Projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” mērķis ir : Sekmēt Latvijas Universitātē studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, attīstīt studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu risinot sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas augstskolu un studējošo sadarbībā ar komersantiem.

Projekta plānošanā par pamatu ņemta Latvijas Universitātes attīstības stratēģija, fakultāšu darbības izvērtējums un identificētās nozares aktualitātes, Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritātes un mērķi, kā arī Latvijas politikas plānošanas dokumenti.

Projektā plānotie galvenie aktivitāšu virzieni:

1.Studentu inovāciju spēju un uzņēmīguma attīstīšana, iesaistoties uzlabojot un izstrādājot jaunas mācību programmas, t.sk mācību programmu praktiskās daļas, kas palīdz veicināt studējošo inovācijspējas, prasmes, uzņēmību

2.Studentu inovāciju spēju attīstība rīkojot inovācijas atbalstošos informatīvos pasākumus, veidojot komandas (t.sk. starp dažādu augstskolu studentiem), veicot prototipu izstrādes pirmsinkubācijas fāzē.

3.Komersantiem svarīgu jautājumu risināšanā (zināšanu un inovāciju ietilpīgi Komersantu izaicinājumi/jautājumi), piedaloties komersantu inovatīvo izstrāžu procesos).

4.Studentu inovāciju un uzņēmējspēju attīstīšana, plānojot sava potenciālā biznesa izveidi un attīstību (studentu inovācijspēju attīstošās darbības pirmsinkubācijas fāzē)

5.Sadarbībā ar projekta partneri Rīgas Tehnisko universitāti un SIA “Green Industry Innovation Center” veic studentu biznesa ideju inkubāciju (līdz jaunuzņēmuma dibināšanai). Studentu inovāciju programmas dažādos posmos veic studentu atlasi inovāciju programmas īstenošanā, nodrošina studentus ar pieeju laboratorijām, materiālus, kā arī inovatīvo izstrāžu zinātnisko vadību. Veikto inovatīvo izstrāžu publiskas prezentācijas paredzētas katra posma beigās, vienlaikus veicot labāko izstrāžu autoriem vienreizējas stipendijas piešķiršanu.

Kā projekta partneri projekta īstenošanā piedalās Rīgas tehniskā Universitāte, Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūts, SIA “Zaļo tehnoloģiju inkubators”, kā arī komersanti.