Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3.pasākums “Inovāciju granti studentiem” Latvijas Universitātes projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.

Projekta nosaukums: “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”
Projekta līguma numurs: Nr.1.1.1.3/18/A/007
Projekta partneri: Accenture, A/S SEB banka, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitātes fonds, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA "Green Industry Innovation Center".
Projekta īstenošanas termiņš: 2019. gada jūnijs līdz 2021. gada maijs (36 mēneši)
Projekta finansējums, LU daļa: 3 332 001.00 EUR (ERAF 2 499 000.00 EUR; privātais līdzfinansējums 833 001.00 EUR)
Projekta vadītājs: Anta Klepecka, e –pasts: anta.klepecka@lu.lv
Projekta īss apraksts:

“Projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” mērķis ir : Sekmēt Latvijas Universitātē studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, attīstīt studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu risinot sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas augstskolu un studējošo sadarbībā ar komersantiem.

Projekta plānošanā par pamatu ņemta Latvijas Universitātes attīstības stratēģija, fakultāšu darbības izvērtējums un identificētās nozares aktualitātes, Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritātes un mērķi, kā arī Latvijas politikas plānošanas dokumenti.

Projektā plānotie galvenie aktivitāšu virzieni:

1.Studentu inovāciju spēju un uzņēmīguma attīstīšana, iesaistoties uzlabojot un izstrādājot jaunas mācību programmas, t.sk mācību programmu praktiskās daļas, kas palīdz veicināt studējošo inovācijspējas, prasmes, uzņēmību

2.Studentu inovāciju spēju attīstība rīkojot inovācijas atbalstošos informatīvos pasākumus, veidojot komandas (t.sk. starp dažādu augstskolu studentiem), veicot prototipu izstrādes pirmsinkubācijas fāzē.

3.Komersantiem svarīgu jautājumu risināšanā (zināšanu un inovāciju ietilpīgi Komersantu izaicinājumi/jautājumi), piedaloties komersantu inovatīvo izstrāžu procesos).

4.Studentu inovāciju un uzņēmējspēju attīstīšana, plānojot sava potenciālā biznesa izveidi un attīstību (studentu inovācijspēju attīstošās darbības pirmsinkubācijas fāzē)

5.Sadarbībā ar projekta partneri Rīgas Tehnisko universitāti un SIA “Green Industry Innovation Center” veikt studentu biznesa ideju inkubāciju (līdz jaunuzņēmuma dibināšanai) Studentu inovāciju programmas dažādos posmos paredzēts veikt studentu atlasi inovāciju programmas īstenošanā, nodrošināt studentus ar pieeju laboratorijām, materiālus, kā arī inovatīvo izstrāžu zinātnisko vadību. Veikto inovatīvo izstrāžu publiskas prezentācijas paredzētas katra posma beigās, vienlaikus veicot labāko izstrāžu autoriem vienreizējas stipendijas piešķiršanu.

Kā projekta partneri projekta īstenošanā piedalīsies Rīgas tehniskā Universitāte, Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūts, SIA “Zaļo tehnoloģiju inkubators”, kā arī komersanti.

Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena (JTID) notiks katru gadu maijā, sniedzot iespēju LU studentiem, pētniekiem un absolventiem demonstrēt un izvērtēt gada laikā paveikto. Dienas garumā notiks pasākumi Zinātnes un Dabas mājās – konkursi, viktorīnas, diskusijas, izstādes, prezentācijas u.c., kā arī būs iespējams apmeklēt laboratorijas un iepazīt tur notiekošo pētniecisko darbību interaktīvā un arī populārzinātniskā veidā. Pasākuma mērķauditorija ir LU esošie, bijušie un topošie studenti, un citi interesenti. Mērķis - Parādīt LU esošo un bijušo studentu sasniegumus aizraujošā un visiem saprotamā veidā, lai veicinātu sabiedrības interesi par studijām, zinātni, inovācijām, un stiprinātu cilvēkos pārliecību, ka zinātne mūsdienās ir atvērta, perspektīva, inovatīva un aizraujoša nozare. JTID tiks organizēta reizi gadā maijā, kurā visām 13 LU fakultātēm būs iespēja prezentēt savus sasniegumus pētniecībā un zinātnē. Inovācijas šīs dienas kontekstā netiek saistītas tikai ar tehnoloģijām, bet ar radošu, tālredzīgu skatu uz katru konkrēto nozari un tās attīstību. JTID tiks integrēta arī ikgadējā LU Absolventu diena, kas līdz šim bija atsevišķs pasākums, un dos iespēju absolventiem parādīt ko viņi ir sasnieguši, kā ir pierādījuši sevi zinātnē, mākslā un citās nozarēs. Pasākumā ir plānoti diskusiju dueļi, kuros absolventi sacentīsies atbildot uz dažādiem jautājumiem, gan saistībā ar viņu nozari, gan studijām, gan vispārīgām tēmām. Visas dienas laikā notiks dažādi pasākumi Zinātnes un Dabas mājās, piemēram, viktorīnas, konkursi, sacensības, prezentācijas, izstādes. Apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt laboratorijas un iepazīt tur notiekošo pētniecisko darbību interaktīvā un arī populārzinātniskā veidā. Visas laboratorijas vienos izpētes koncepts, kas izvedīs apmeklētāju pašu savā izpētes ceļojumā, kura laikā būs iespējams gan izklaidēties, gan uzzināt jaunu, interesantu un vērtīgu informāciju gan par LU notiekošo, gan par zinātnes attīstību kopumā.

 

Latvijas studentiem festivāls sniegs iespēju ne tikai iegūt informāciju par aktuālajām inovāciju attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta iespējām Latvijā un Eiropā, bet arī iepazīt vadošo IT un citu inovatīvu uzņēmumu piedāvājumu. Festivāls nodrošinās platformu, kur studenti vienuviet iegūs informāciju par Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes Studentu inovāciju programmu aktivitātēm, kā arī nodrošinās iespēju centralizēti pieteikties uz tām. Festivāla satelītpasākumi tiks organizēti gada ietvaros. Mērķis- Veicināt studentu interesi un izpratni par studējošo inovāciju kompetences un uzņēmējspēju attīstības iespējām un aktivitātēm Studentu inovāciju programmās Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē Festivāls tiks organizēts reizi gadā oktobrī, pulcējot vismaz 50 starptautiskus uzņēmumus. ICEBREAKERS dos iespēju iepazīt biznesa iespēju daudzveidību dažādās tautsaimniecībai nozīmīgās jomās. Festivāla organizatori atlasīs, sazināsies un uzaicinās festivālā piedalīsies starptautiskas kompānijas, lai dalītos ar veiksmes stāstiem un studentiem piedāvātu jaunas karjeras iespējas. Paralēli galvenajai skatuvei tiks izveidoti stendi, lai nodrošinātu studentiem viegli pieejamu un uztveramu informāciju par Latvijas un Eiropas akseleratoru piedāvājumu, kā arī dažādu starptautisko programmu iespējām. 2020.gada festivālā tiks iekļauts grantu konkurss, kas būs pieejams komandām, kas beigušas pirmsinkubācijas apmācību programmu 2019. gadā (aktivitāte Nr. 2). Kā paralēlās aktivitātes festivālā būs arī labās prakses, kas tiek īstenotas citu valstu uzņēmējdarbības veicināšanas festivālos: •Vecmāmiņu žūrija, kas testē biznesa idejas - festivāla ietvaros tiks uzaicināti sabiedrībā aktīvi seniori, gan ar uzņēmējdarbības pieredzi, gan bez tās, lai dotu iespēju jauniešiem pārbaudīt savu uzņēmējdarbības ieceri, prezentējot to un saņemot ieteikumus novērtējumu un padomus no senioriem. Paralēlā aktivitāte tiks organizēta noteiktā laikā, dodot iespēju iepriekš pieteikties un sagatavotu prezentāciju; •Livestream intervijas ar iedvesmojošiem uzņēmējiem; •Investoru brokastis. Festivāla satelītpasākumi tiks organizēti visa gada garumā - reizi mēnesī biznesa vakari LU studentu biznesa inkubatorā un Garage48 hakatoni RTU.

Akadēmiskie kursi “Ievads tehnoloģijās” un “Studenta uzņēmēja gars” nodrošinās iespēju LU studentiem iegūt pamatzināšanas inovatīvu ideju attīstībai. Mērķa grupa šai aktivitātei ir visi Latvijas Universitātes studenti, jo kursi būs pieejami B un C daļā. Kursi palīdzēs studentiem iegūt pamatprasmes, kas būs nepieciešamas tālākai darbībai ar inovatīvo ideju realizēšanu un iespēju praksē uzsākt inovatīvu ideju attīstīšanu. Šajos akadēmiskajos kursos tiks nodrošinātas inovāciju darbnīcas, kuru ietvaros tiks īstenoti studentu inovāciju pieteikumi, kas nodrošina studējošo inovāciju spējas un uzņēmīguma attīstību starpdisciplinārās komandās starp sešām fakultātēm. Pirmajā gadā BVEF, DF, nākamajā gadā PMF un FMOF, trešajā darbības gadā tiks pievienotas vēl divas LU fakultātes. Mērķis - Veicināt studējošā vai studējošo komandu pašu definētās idejas risinājumus sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai, jaunu tehnoloģiju, produktu, pakalpojumu izstrādē, apgūstot uzņēmējdarbības pamatus un izveidojot minimālu dzīvotspējīgu produktu jau studiju kursa ietvaros. Kurss “Studenta uzņēmēja gars” ir pilnveidota programma, kur papildus studiju kursā iekļautajai programmai ir pievienotas sekojošas tēmas: 1) Komandas veidošana; 2) Biznesa idejas izvēle; 3) Interviju veidošana; 4) Minimāla dzīvotspējīga produkta izveide; 5) Pārdošana. Lai nodrošinātu starpdisciplināras komandas, studiju kurss tiks plānots rudens semestrī 6 fakultātēs, nodrošinot, ka komandās ir nepieciešamās tehnoloģiskās, menedžmenta un mārketinga kompetences. Reizi semestrī tiks izvērtētas studentu inovāciju idejas un studentiem, kuri vēlēsies ideju attīstīt, tiks piešķirtas stipendijas prototipēšanai, lai izveidotu minimālu dzīvotspējīgu produktu, kā arī nodrošināta iespēja strādāt laboratorijās – darbnīcās. Studentu gatavību izvērtēs komisija. Stipendijas saņems visi studenti divus mēnešus, kuros notiek praktiskais darbs pie idejas attīstīšanas līdz minimālam dzīvotspējīgam produktam. Rezultātu novērtēs studiju kursa noslēgumā, kurā studenti prezentēs minimālos dzīvotspējīgos produktus. Ja studentu komanda nebūs izstrādājusi minimālu dzīvotspējīgu produktu, tiks analizētas problēmsituācijas procesa gaitā un iegūtā pieredze praktiskajā darbībā. Projekta darbībā notiks sinerģija ar SAM 8.2.3. projekta īstenošanas darbību- Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozaru attīstības vajadzībām, kuras ietvaros tiks nodrošināta akadēmisko mācību programmu pilnveide.

Pirmsinkubācijas programma tiek organizēta, lai palīdzētu dalībniekiem attīstīt viņu uzņēmumu no idejas līdz stabilitātei vai tādam līmenim, ka tas ir gatavs piesaistīt citus finanšu atbalsta instrumentus. Programmā ir iespēja piedalīties gan, ja studentiem ir sava ideja un tie vēlas attīstīt savu ideju, gan arī tiem studentiem, kam nav savas idejas, jo var izvēlies kādu no universitāte vai uzņēmuma piedāvātām idejām. Pēc 12 nedēļu apmācības, dalībniekiem ir iespēja turpināt pilnveidot kompetences deviņu mēnešu programmā. Izstrādēs iesaistītie studenti saņems stipendijas, kā arī tiks nodrošināta zinātnisko vadītāju atalgojums. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta studentu mobilitāte.

Akselerācijas programma nodrošinās studentiem praksi, risinot problēmsituācijas dažādu nozaru uzņēmumos, kuros tos mērķtiecīgi vadīs akselerācijas programmas eksperti, iesaistot kopīgā darbā ar uzņēmuma darbiniekiem, tā nodrošinot, ka praksei ir pievienotā vērtība un studenti attīstīs tautsaimniecības attīstībai nepieciešamas inovācijas. Studentu inovāciju programmas ietvaros plānots šo aktivitāti realizēt 2 uzņēmumos. Izstrādēs iesaistītie studenti saņems stipendijas. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta studentu mobilitāte.

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) organizētais Studentu Deep Science Hackathon ir jaunu inovatīvu ideju radīšanas un attīstīšanas darbnīca - 48 stundu maratons, kurā tiks identificētas spēcīgākās un interesantākās idejas (STEM jomās) un veidotas starpdisciplināras komandas ar inovācijas potenciālu. Hakatons ir satikšanās vieta dažāda līmeņa un profesiju pārstāvjiem, pasākuma formāts ir īpaši atbilstošs arī studentiem. Studentu DSH mērķis ir attīstīt radošo domāšanu, inovēšanas prasmes, uzņēmējspēju, kā arī prasmes radīt un attīstīt jaunas idejas, sagatavot un pilnveidot studentu prasmes sadarbībai ar dažādu jomu studentiem, zinātniekiem, zinātniskiem institūtiem, uzņēmumiem un organizācijām: •Izstrādāt un pilnveidot vadītspēju; •Attīstīt spēju atrast līderi komandā, atpazīt komandas spēlētāju; •Attīstīt prasmes inovēt un radoši analizēt problēmsituācijas un izstrādāt priekšlikumus šādu problēmu risināšanai; •Veicināt un attīstīt strukturētu domāšanas veidu, kas palīdz konstruktīvi un ātri veidot ceļu no problēmas uz tās risinājumu; •Attīstīt prasmes rast nestandarta idejas un risinājumus mērķu sasniegšanai; •Izstrādāt un pilnveidot radošas un konstruktīvas komandas darba iemaņas. Izstrādēs iesaistītie studenti saņems stipendijas, kā arī tiks nodrošināts zinātnisko vadītāju atalgojums.

Inovāciju un uzņēmējdarbības programma norisināsies Latvijā (Rīgā) un Lielbritānijā (Kembridžā). Nodarbībās tiks aicināti piedalīties studenti ar savām biznesa idejām, kuri ir motivēti uzsākt uzņēmējdarbību. Programmas pirmajā daļā, kas notiks Rīgā, studenti attīstīs savas biznesa idejas un, prezentējot tās, sacentīsies par iespēju piedalīties inovāciju darbnīcās kursu otrajā daļā Kembridžā. Programmas nodarbības vadīs pieredzējuši pasniedzēji un uzņēmēji no Latvijas un Lielbritānijas. Mērķis -Veicināt starptautisko sadarbību uzņēmējdarbības kompetenču pilnveidošanai un inovatīvu ideju attīstībā, nodrošinot Latvijas studentu sadarbību ar ārvalstu studentiem. Izstrādēs iesaistītie studenti saņems stipendijas, kā arī tiks nodrošināta zinātnisko vadītāju atalgojums. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta studentu mobilitāte.

Biznesa ideju atbalsta programma tiek organizēta, lai palīdzētu dalībniekiem attīstīt viņu idejas līdz līmenim, kurā tās var piesaistīt citus finanšu atbalsta instrumentus. Apstiprinātajiem pretendentiem tiks nodrošināti informatīvi un tīklošanās pasākumi, konsultatīvais atbalsts, kā arī dažādi praktiski atbalsta pasākumi. Mērķis - Veicināt jaunu komercdarbības aktivitāšu uzsākšanu, sniedzot atbalstu studentiem zinātniski ietilpīgas biznesa idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei vismaz vienā no LU pārstāvētajām atbalstāmajām jomām. Izstrādēs iesaistītie studenti saņems stipendijas, kā arī tiks nodrošināts zinātnisko vadītāju atalgojums. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta studentu mobilitāte.

„CrisisLab” triecienprogramma - studentu komandas meklē atbildes uz dažādu Latvijas organizāciju iesniegtajām problēmsituācijām, kas radušās globālās pandēmijas, ārkārtējā stāvokļa un noteikto pārvietošanās, pulcēšanās un sociālās distancēšanās ierobežojumu rezultātā. 

Aktivitātes ietvaros dalībniekiem ir iespēja apmeklēt vērtīgus tiešsaistes seminārus jeb vebinārus ideju ģenerēšanā un validēšanā, kurus vada nozares profesionāļi un eksperti, kas palīdz dalībniekiem ne tikai izveidot savus risinājumus, bet sniedz vērtīgas zināšanas arī citās dzīves situācijās un mācībās kopumā. 

Rezultāts būs reāli, praktiski ieviešami risinājumi uzņēmumos, organizācijās, valsts un pašvaldību institūcijās. Visur, kur ir problēma un tai vajag atrast risinājumu, saliekot kopā idejas, rīkus, prātus un pieredzi. Turklāt ļoti svarīga ir projekta vai risinājuma ilgtspēja.

Iniciatīvu „CrisisLab” organizē augstskolas, kas īsteno ERAF līdzfinansēto projektu “Inovāciju granti studentiem”: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Jūras akadēmija, Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte. Aktivitātē piedalās arī Biznesa augstskola Turība.