Akadēmiskie kursi “Ievads tehnoloģijās” un “Studenta uzņēmēja gars” nodrošinās iespēju LU studentiem iegūt pamatzināšanas inovatīvu ideju attīstībai.

Mērķa grupa šai aktivitātei ir visi Latvijas Universitātes studenti, jo kursi būs pieejami B un C daļā.

Kursi palīdzēs studentiem iegūt pamatprasmes, kas būs nepieciešamas tālākai darbībai ar inovatīvo ideju realizēšanu un iespēju praksē uzsākt inovatīvu ideju attīstīšanu. Šajos akadēmiskajos kursos tiks nodrošinātas inovāciju darbnīcas, kuru ietvaros tiks īstenoti studentu inovāciju pieteikumi, kas nodrošina studējošo inovāciju spējas un uzņēmīguma attīstību starpdisciplinārās komandās starp sešām fakultātēm.

Pirmajā gadā BVEF, DF, nākamajā gadā PMF un FMOF, trešajā darbības gadā tiks pievienotas vēl divas LU fakultātes.

Mērķis - Veicināt studējošā vai studējošo komandu pašu definētās idejas risinājumus sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai, jaunu tehnoloģiju, produktu, pakalpojumu izstrādē, apgūstot uzņēmējdarbības pamatus un izveidojot minimālu dzīvotspējīgu produktu jau studiju kursa ietvaros.

Kurss “Studenta uzņēmēja gars” ir pilnveidota programma, kur papildus studiju kursā iekļautajai programmai ir pievienotas sekojošas tēmas:

  1. Komandas veidošana;
  2. Biznesa idejas izvēle;
  3. Interviju veidošana;
  4. Minimāla dzīvotspējīga produkta izveide;
  5. Pārdošana.

Lai nodrošinātu starpdisciplināras komandas, studiju kurss tiks plānots rudens semestrī 6 fakultātēs, nodrošinot, ka komandās ir nepieciešamās tehnoloģiskās, menedžmenta un mārketinga kompetences. Reizi semestrī tiks izvērtētas studentu inovāciju idejas un studentiem, kuri vēlēsies ideju attīstīt, tiks piešķirtas stipendijas prototipēšanai, lai izveidotu minimālu dzīvotspējīgu produktu, kā arī nodrošināta iespēja strādāt laboratorijās – darbnīcās. Studentu gatavību izvērtēs komisija. Stipendijas saņems visi studenti divus mēnešus, kuros notiek praktiskais darbs pie idejas attīstīšanas līdz minimālam dzīvotspējīgam produktam. Rezultātu novērtēs studiju kursa noslēgumā, kurā studenti prezentēs minimālos dzīvotspējīgos produktus. Ja studentu komanda nebūs izstrādājusi minimālu dzīvotspējīgu produktu, tiks analizētas problēmsituācijas procesa gaitā un iegūtā pieredze praktiskajā darbībā.

Projekta darbībā notiks sinerģija ar SAM 8.2.3. projekta īstenošanas darbību- Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozaru attīstības vajadzībām, kuras ietvaros tiks nodrošināta akadēmisko mācību programmu pilnveide.

 

Projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” 1.2. aktivitātes ietvaros, LU Inovāciju centrs sadarbībā ar Microsoft Latvia radījuši personīgās attīstības programmu – “Digitālo prasmju pilnveides programma Baltijā”.  

Programmas mērķis ir veicināt studējošā kompetences, apgūstot jaunas tehnoloģijas, jaunu produktu izveidi, pakalpojumu izstrādi, kas nodrošinās uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu.

Programma nodrošinās iespēju studentiem iegūt pamatzināšanas inovāciju un uzņēmējspēju attīstīšanā, plānojot sava potenciālā biznesa izveidi. 

Mērķa grupa šai aktivitātei ir visi Latvijas Universitātes studenti, jo kursi būs pieejami mācību kursu C daļā un tie dos atbilstošus studējošā kredītpunktus. 

Programmas ietvaros, studentiem ir iespēja izvēlēties un bez maksas apgūt kādu no diviem programmā piedāvātajiem kursiem:

  • Biznesa un datu analīze

Šis virziens ietver prasmes darbā ar datiem, piemēram, datu vizualizāciju un analīzi, mākoņdatošanas pamatus un to pielietojumu biznesa attīstībai.

Mācoties datu analīzi, tiek piedāvāts apgūt datu vizualizācijas pamatus, iemaņas darbā ar Microsoft platformu Power BI un citas pamatzināšanas, kas palīdzēs izmantot datus ikvienā jomā.

Sīkāk par kursu: https://ej.uz/BiznessDatuAnalize

  • Bezkoda un mazkoda programmu izstrāde un lietotņu veidošana

Šī kursa ietvaros tiks apgūta programmatūras un sistēmu projektēšana kā arī izstrādes un testēšanas metodes.

Zināšanas par lietotņu izstrādi, ļaus izstrādāt lietotnes, kas palīdzēs vienkāršot, pārveidot un automatizēt biznesa procesus.

Sīkāk par kursu: https://ej.uz/LietotnuVeidosana

Par programmas norisi

Mācību programma ir balstīta uz pašmācību – katrs programmas dalībnieks 8 nedēļu garumā zināšanas apgūst sev piemērotā laikā un ātrumā, izmantojot Microsoft Learn platformā pieejamos mācību resursus. Pašmācība tiks papildināta ar praktiskām nodarbībām, kuru laikā mācību programmu vadītāji ar nozares ekspertiem dalīsies pieredzē, kā iegūtās zināšanas iespējams pielietot praksē.

Pēc mācību programmas beigām motivētākajiem programmas dalībniekam būs iespēja izvēlēties nokārtot Microsoft sertifikācijas eksāmenu un veiksmīgas nokārtošanas gadījumā saņemt pasaulē atzītu sertifikātu, kas apliecinās prasmes jaunāko tehnoloģiju apguvē. Tāpat būs iespēja pieteikties virtuālai praksei, kuras ietvaros programmas dalībnieks iegūtās zināšanas varēs izmēģināt un pielietot praktiski. 

Mācību sākums 2021.gada janvārī. Mācības ir bez maksas un noritēs angļu valodā.

Reģistrēties mācībām te:

https://ej.uz/PieteiksanasKursam

 

 

2020.gada rudens semestrī studentiem ir iespēja pieteikties akadēmiskajiem kursiem. Nolikums pieejams šeit.

Plašāka informācija pieejama LU Biznesa Inkubatora tīmekļa vietnē - https://www.biznesainkubators.lu.lv/en/