Akadēmiskie kursi “Ievads tehnoloģijās” un “Studenta uzņēmēja gars” tika īstenoti, lai nodrošinātu iespēju LU studentiem iegūt pamatzināšanas inovatīvu ideju attīstībai.

Mērķa grupa šai aktivitātei ir visi Latvijas Universitātes studenti.

Kursi palīdzēja studentiem iegūt pamatprasmes, kas būs nepieciešamas tālākai darbībai ar inovatīvo ideju realizēšanu un iespēju praksē uzsākt inovatīvu ideju attīstīšanu. Šajos akadēmiskajos kursos tika nodrošinātas inovāciju darbnīcas, kuru ietvaros tika īstenoti studentu inovāciju pieteikumi, kas nodrošina studējošo inovāciju spējas un uzņēmīguma attīstību starpdisciplinārās komandās starp sešām fakultātēm.

Mērķis - veicināt studējošā vai studējošo komandu pašu definētās idejas risinājumus sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai, jaunu tehnoloģiju, produktu, pakalpojumu izstrādē, apgūstot uzņēmējdarbības pamatus un izveidojot minimālu dzīvotspējīgu produktu jau studiju kursa ietvaros.

Kursa “Studenta uzņēmēja gars” programmā tika iekļautas sekojošas tēmas:

  1. Komandas veidošana;
  2. Biznesa idejas izvēle;
  3. Interviju veidošana;
  4. Minimāla dzīvotspējīga produkta izveide;
  5. Pārdošana.

Lai nodrošinātu starpdisciplināras komandas, studiju kursi tika īstenoti 6 fakultātēs, nodrošinot, ka komandās ir nepieciešamās tehnoloģiskās, menedžmenta un mārketinga kompetences. Reizi semestrī tika izvērtētas studentu inovāciju idejas un studentiem, kuri vēlējās ideju attīstīt, tika piešķirtas stipendijas prototipēšanai, lai izveidotu minimālu dzīvotspējīgu produktu, kā arī nodrošināja iespēja strādāt laboratorijās – darbnīcās. Stipendijas saņēma visi studenti divus mēnešus, kuros notika praktiskais darbs pie idejas attīstīšanas līdz minimālam dzīvotspējīgam produktam. Rezultātu vērtēja studiju kursa noslēgumā, kurā studenti prezentēja minimālos dzīvotspējīgos produktus. Ja studentu komanda neizstrādāja minimālu dzīvotspējīgu produktu, tiks analizētas problēmsituācijas procesa gaitā un iegūtā pieredze praktiskajā darbībā.

Projekta darbībā notiek sinerģija ar SAM 8.2.3. projekta īstenošanas darbību - Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozaru attīstības vajadzībām, kuras ietvaros tiks nodrošināta akadēmisko mācību programmu pilnveide.

 

Projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” 1.2. aktivitātes ietvaros, LU Inovāciju centrs sadarbībā ar Microsoft Latvia radījuši personīgās attīstības programmu – “Digitālo prasmju pilnveides programma Baltijā”.  

Programmas mērķis ir veicināt studējošā kompetences, apgūstot jaunas tehnoloģijas, jaunu produktu izveidi, pakalpojumu izstrādi, kas nodrošinās uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu.

Programma nodrošinās iespēju studentiem iegūt pamatzināšanas inovāciju un uzņēmējspēju attīstīšanā, plānojot sava potenciālā biznesa izveidi. 

Mērķa grupa šai aktivitātei ir visi Latvijas Universitātes studenti, jo kursi tika īstenoti mācību kursu C daļā, un tie deva atbilstošus studējošā kredītpunktus. 

Programmas ietvaros, studentiem bija iespēja izvēlēties un bez maksas apgūt kādu no diviem programmā piedāvātajiem kursiem:

  • Biznesa un datu analīze

Šis virziens ietver prasmes darbā ar datiem, piemēram, datu vizualizāciju un analīzi, mākoņdatošanas pamatus un to pielietojumu biznesa attīstībai. Mācoties datu analīzi, tika piedāvāts apgūt datu vizualizācijas pamatus, iemaņas darbā ar Microsoft platformu Power BI un citas pamatzināšanas, kas palīdzēs izmantot datus ikvienā jomā.

Sīkāk par kursu: https://ej.uz/BiznessDatuAnalize

  • Bezkoda un mazkoda programmu izstrāde un lietotņu veidošana

Šī kursa ietvaros tika apgūta programmatūras un sistēmu projektēšana, kā arī izstrādes un testēšanas metodes. Zināšanas par lietotņu izstrādi, ļaus izstrādāt lietotnes, kas palīdzēs vienkāršot, pārveidot un automatizēt biznesa procesus.

Sīkāk par kursu: https://ej.uz/LietotnuVeidosana

Par programmas norisi

Mācību programma tika balstīta uz pašmācību – katrs programmas dalībnieks 8 nedēļu garumā zināšanas apguva sev piemērotā laikā un ātrumā, izmantojot Microsoft Learn platformā pieejamos mācību resursus. Pašmācība tika papildināta ar praktiskām nodarbībām, kuru laikā mācību programmu vadītāji ar nozares ekspertiem dalījās pieredzē, kā iegūtās zināšanas iespējams pielietot praksē.

Pēc mācību programmas beigām motivētākajiem programmas dalībniekam bija iespēja izvēlēties nokārtot Microsoft sertifikācijas eksāmenu un veiksmīgas nokārtošanas gadījumā saņemt pasaulē atzītu sertifikātu, kas apliecina prasmes jaunāko tehnoloģiju apguvē. Tāpat tiek piedāvāta iespēja pieteikties virtuālai praksei, kuras ietvaros programmas dalībnieks iegūtās zināšanas varēs izmēģināt un pielietot praktiski.