Akadēmiskie kursi “Ievads tehnoloģijās” un “Studenta uzņēmēja gars” nodrošinās iespēju LU studentiem iegūt pamatzināšanas inovatīvu ideju attīstībai.

Mērķa grupa šai aktivitātei ir visi Latvijas Universitātes studenti, jo kursi būs pieejami B un C daļā.

Kursi palīdzēs studentiem iegūt pamatprasmes, kas būs nepieciešamas tālākai darbībai ar inovatīvo ideju realizēšanu un iespēju praksē uzsākt inovatīvu ideju attīstīšanu. Šajos akadēmiskajos kursos tiks nodrošinātas inovāciju darbnīcas, kuru ietvaros tiks īstenoti studentu inovāciju pieteikumi, kas nodrošina studējošo inovāciju spējas un uzņēmīguma attīstību starpdisciplinārās komandās starp sešām fakultātēm.

Pirmajā gadā BVEF, DF, nākamajā gadā PMF un FMOF, trešajā darbības gadā tiks pievienotas vēl divas LU fakultātes.

Mērķis - Veicināt studējošā vai studējošo komandu pašu definētās idejas risinājumus sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai, jaunu tehnoloģiju, produktu, pakalpojumu izstrādē, apgūstot uzņēmējdarbības pamatus un izveidojot minimālu dzīvotspējīgu produktu jau studiju kursa ietvaros.

Kurss “Studenta uzņēmēja gars” ir pilnveidota programma, kur papildus studiju kursā iekļautajai programmai ir pievienotas sekojošas tēmas:

  1. Komandas veidošana;
  2. Biznesa idejas izvēle;
  3. Interviju veidošana;
  4. Minimāla dzīvotspējīga produkta izveide;
  5. Pārdošana.

Lai nodrošinātu starpdisciplināras komandas, studiju kurss tiks plānots rudens semestrī 6 fakultātēs, nodrošinot, ka komandās ir nepieciešamās tehnoloģiskās, menedžmenta un mārketinga kompetences. Reizi semestrī tiks izvērtētas studentu inovāciju idejas un studentiem, kuri vēlēsies ideju attīstīt, tiks piešķirtas stipendijas prototipēšanai, lai izveidotu minimālu dzīvotspējīgu produktu, kā arī nodrošināta iespēja strādāt laboratorijās – darbnīcās. Studentu gatavību izvērtēs komisija. Stipendijas saņems visi studenti divus mēnešus, kuros notiek praktiskais darbs pie idejas attīstīšanas līdz minimālam dzīvotspējīgam produktam. Rezultātu novērtēs studiju kursa noslēgumā, kurā studenti prezentēs minimālos dzīvotspējīgos produktus. Ja studentu komanda nebūs izstrādājusi minimālu dzīvotspējīgu produktu, tiks analizētas problēmsituācijas procesa gaitā un iegūtā pieredze praktiskajā darbībā.

Projekta darbībā notiks sinerģija ar SAM 8.2.3. projekta īstenošanas darbību- Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana ar nozaru attīstības vajadzībām, kuras ietvaros tiks nodrošināta akadēmisko mācību programmu pilnveide.